Začetki Katehetsko pastoralne šole segajo v leto 1964, ko so začeli v Ljubljani z rednim in v Mariboru z dopisnim Katehetskim tečajem. Čeprav predmetnik ni bil enoten, ni bilo med njima bistvenih razlik. V Ljubljani so bili predavatelji večinoma profesorji Teološke fakultete, v Mariboru pa duhovniki iz prakse, šele po letu 1969 profesorji z Oddelka Teološke fakultete v Mariboru.

V drugi polovici sedemdesetih let sta vodstvi KT iz obeh škofij začeli sodelovati. Skupaj sta pripravili Pravilnik, ki je bil potrjen leta 1982, in študijski program. S Pravilnikom je bil Katehetski tečaj preimenovan v Teološko-pastoralni tečaj s katehetsko specializacijo (TPŠ), Teološka fakulteta pa ga je sprejela pod svoje okrilje. Vodstvo je bilo skupno, organizacija pa stvar škofijskih voditeljev/ic. Študij je trajal tri leta, predmetnik pa je obsegal osnovne teološke predmete in predmete katehetske specializacije.

Ker je bilo veliko narejeno za reklamo TPT in se je število vpisanih precej povečalo, se je TPT začel na novih lokacijah: v Kranju, Radovljici, Kopru, Postojni, Idriji, Novi Gorici, Vipavi, Tolminu, Celju, Murski Soboti, Ravnah na Koroškem oz. Slovenj Gradcu in na Ptuju.

Ko je leta 1991 Teološka fakulteta ponovno postala redna članica Univerze, si je vodstvo
TPT prizadevalo za status državno priznane šole. Po novem Pravilniku se je TPT preimenoval v Teološko pastoralno šolo (TPŠ), ki bi naj bila v sklopu Teološke fakultete. Predviden je bil štirileten študij (reden in izreden), razdeljen na dve stopnji. Na prvi stopnjo so bili predmeti teološkega programa, na drugi pa predmeti katehetske smeri. Vodstvo so sestavljali: predstojnika Pedagoško katehetskega in Pastoralnega inštituta, ravnatelj študijskega programa in po en voditelj iz vsake škofije. Predavatelji bi bili profesorji Teološke fakultete, člani omenjenih dveh inštitutov, pa tudi drugi strokovnjaki. Kljub prizadevanju Teološko pastoralna šola ni dobila državno priznanega statusa. V tem času se je tudi število vpisanih precej znižalo, kajti po letu 1991 se je zelo povečal vpis laikov na univerzitetni študij na Teološki fakulteti.

Slovenska škofovska konferenca je leta 2005 sprejeli sklep, da se TPŠ preimenuje v Katehetsko pastoralno šolo (KPŠ), da SŠK ostane njen nosilec in ustanovitelj, da ostane glede izvajanja programa povezana s TEOF in da predavatelje za svojo škofijo potrdi krajevni škof. Statut KPŠ, ki je bil potrjen leta 2011, opredeljuje KPŠ kot vzgojno-izobraževalno ustanovo SŠK, ki deluje v povezavi z Institutom za aplikativno teologijo TEOF UL. Njen namen je pridobivanje in poglabljanje temeljnega teološkega, bibličnega, pedagoškega in katehetsko pastoralnega znanja ter praktično usposabljanje za katehetsko in pastoralno delo. Vodstvo sestavljajo predstojnik, ravnatelj in po en voditelj iz vsake škofije. Študijski program je ostal skoraj isti; ostaja dvostopenjski, traja štiri leta in predvideva katehetsko in biblično smer. Izvajajo ga predavatelji TEOF in drugi strokovnjaki, ki jih na osnovi strokovnosti izbere vodstvo, imenuje pa krajevni ordinarij.

Vseh petdeset let je vodstvo skrbelo tudi za duhovno oblikovanje vpisanih. V vseh škofijah so jim bile vsako leto ponujene duhovne obnove in enkrat na leto tudi duhovne vaje.

Čeprav ne moremo navesti števila vpisanih, pa je gotovo, da jih je bilo nekaj tisoč, Res je število tistih, ki so šolanje zaključili, precej nižje, vendar smemo s ponosom trditi, da je ta vzgojno-izobraževalna ustanova upravičila svoj obstoj in veliko pripomogla k verskemu oblikovanju laikov in njihovemu aktivnemu vključevanju v življenje slovenske Cerkve.

Dr. Julka Nežič